Koolielu

Kodukord

Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli kodukord


1. Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatava Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli (edaspidi: kool) ruumides ja territooriumil viibivad isikud järgivad Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi ning teisi seadusandlikke akte ja käesolevat kooli kodukorda.

2. Kooli õppetöö toimub koolimajas või selle territooriumil, õpetajate poolt planeeritud ekskursioonidel ja õppekäikude kohtades ning direktori otsusel teistes paikades.

2.1. Ekskursioonidel ja õppekäikudel toimuva õppetöö ning väljaspool kooli toimuvate ürituste korraldamise aluseks on „Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli ekskursioonide, õppekäikude ja väljaspool kooli toimuvate ürituste läbiviimise kord“.

3. Lapse arengu, eduka õppimise ning edasijõudmise eelduseks ja aluseks on koolikohustuse täitmine ja kooli ning kodu asjakohane teabevahetus.

3.1. Koolikohustus on lapse õigus ja kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt.

3.2. Õpilastel on õigus ja kohustus kasutada ning järgida kõiki neile kooli juhtkonna ja teiste seaduslikult tunnustatud institutsioonide poolt määratud lapse arengut toetavaid tugiteenuseid.

3.3. Koolikohustuse täitmise toetamise, jälgimise ning arvestuse aluseks on „Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli puudumiste ja hilinemiste arvestamise juhend“.

3.4. Kooli ja kodu teabevahetuse aluseks on "Kooli ja kodu teabevahetuse head tavad".

4. Koolimaja on õppetöö perioodidel õpilastele õpitegevuseks avatud esmaspäevast neljapäevani kell 7.30-19.00 ja reedeti kell 7.30-14.30.

4.1.1. Direktori või tema poolt volitatud isiku loal võib õpilastele teha osutatud reeglist erandeid.

5. Koolimajja on lubatud siseneda isiklike asjade ning õppetööks ja huvitegevuseks vajalike esemete ning vahenditega.

5.1. Koolimajja toodud, seadusandlikke aktidega keelatud ained ja koolikeskkonna turvalisust ohustavad vahendid ning esemed antakse kooli töötaja korraldusel hoiule. "TKPVK-s keelatud esemed ja ained"

5.1.1. Konkreetsete vahendite ja esemete ohtlikkuse koolikeskkonna turvalisusele otsustab kooli juhtkond.

5.2. Keelatud ainete ja koolikeskkonna turvalisust ohustavate vahendite ning esemete äravõtmise kohta vormistatakse vastavasisuline akt.

6. Koolimajas kasutatakse vahetusjalatseid.

7. Üleriided ja välisjalatsid jäetakse õpilaskodusse või esemete hoiupaikadesse. Koolipäevaks vajalikud vahendid võetakse õppetööle kaasa.

8. Töötajate ja õpilaste välimus ning riietus vastavad hea maitse tavadele, kooli ruumides ei kanta silmatorkavaid ehteid või dekoratsioone.

9. Õppetöö korraldus.

9.1. Õppetunnid algavad kell 8.15 ja lõpevad vastavalt tunniplaanile.

9.2. Õppetund kestab 45 minutit, vahetund 10 minutit. Söögivahetundide pikkus on 20 minutit.

9.3. Õppetunni ajal viibitakse selleks ettenähtud kohas ja tegeldakse õppetööga.

9.3.1. Õppetundide töökorralduse juhiseks on "Tundide kord".

9.4. Vahetunnid on kõigile puhkuseks, vahetundides üksteist ei segata ega häirita.

9.4.1. Vahetundides käitumise juhiseks on "Vahetundide kord".

9.5. Õppetöö ajal kasutavad õpilased IKT vahendeid ainult õpetaja korraldusel. "IKT vahendite kasutamise kord".

10. Õppetöö ajal viibivad koolimajas kooli töötajad, õpilased ja kooli külastajad.

10.1. Õpilane lahkub koolimajast õppetöö ajal direktori poolt volitatud isiku või klassijuhataja teadmisel ning nõusolekul.

10.2. Külastajad viibivad koolimajas kooli töötajate teadmisel ja nõusolekul.

11. Kooli töötajad ja õpilased suhtuvad heaperemehelikult ja säästvalt kooli üldkasutatavasse varasse ning vahenditesse ja hoiavad oma töökohal ning kooli ruumides puhtust ja korda.

12. Kooli töötajad ja õpilased vastutavad nende kasutusse antud õppe- ja töövahendite ning õpikute/töövihikute otstarbekohase kasutamise eest.

12.1. Suvevaheajale minnes või koolist lahkudes tagastavad töötajad ja õpilased nende kasutusse antud õppe- ja töövahendid ning õpikud/töövihikud.

12.1.1. Direktori või tema poolt volitatud isiku loal võib töötajatele teha osutatud reeglist erandeid.

12.2. Õppe- ja töövahendite või õpikute/töövihikute tahtliku rikkumise või kaotamise korral vastutab isik, kelle kasutusse need anti ja hüvitab kahju vastavalt kehtivatele seadustele.

13. Isiklike asjade säilimise eest koolimajas hoolitsevad ja vastutavad kooli töötajad ja õpilased ise. Õpilaste ja töötajate kadunud asjade eest kool materiaalselt ei vastuta

14. Kooli töötajad, õpilased ja lapsevanemad juhinduvad oma tegevustes ning omavahelises suhtlemises "Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli headest tavadest".

15. Kooli õpilased ja töötajad ei avalda Internetis (sh e-kirjad) ega mobiiltelefoni vahendusel halvustavaid või solvavaid tekste, pilte ega videoid.

16. Kooli ruumides ja territooriumil heli- või videosalvestuste tegemiseks on vajalik kooli direktori või tema poolt volitatud isiku nõusolek.

16.1. Alaealistest heli- või videosalvestuste tegemiseks on vajalik lapsevanema või lapse seadusliku esindaja kirjalik nõusolek.

17. Kooli õpilased täidavad neile kooli Eesti Vabariigi seaduste ja kooli põhimäärusega pandud kohustusi.

18. Õpilased ja kooli töötajad ei tekita koolis ohtlikke olukordi.

18.1. Ohtliku olukorra tekkimisel või märkamisel teavitab õpilane sellest koheselt kooli töötajaid.

18.2. Kooli töötaja võtab viivitamata tarvitusele abinõud ohtliku olukorra lahendamiseks ning teavitab juhtunust kooli juhtkonda.

19. Eriotstarbelistes ruumides ja territooriumitel (söökla, raamatukogu, arvutiklass, tööõpetuse kabinetid) järgitakse lisaks kooli kodukorrale ka vastava ruumi kasutamise korda ja nõudeid.

20. Spordikompleksi kasutamine toimub vastavalt „Spordikompleksi kasutamise reeglitele“.

21. Õpilaste hindamise aluseks on „Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursuse kordama jätmise alused, tingimused ja kord“.

22. Õpilaste tunnustamise aluseks on „Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli õpilaste tunnustamise kord“.

23. Õpilaste mõjutamise aluseks on „Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli õpilaste mõjutamise kord“.

24. Koolil on õpilaskodu, mis asub õpperuumidega samas hoones.

24.1. Õpilaskodu ruumides viibivad isikud on kohustatud järgima „Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli õpilaskodu kodukorda“

25. Käesoleva kodukorraga reguleerimata küsimuste lahendamise otsustab kooli juhtkond iga konkreetse juhtumi kohta eraldi.

1. Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatava Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli (edaspidi: kool) ruumides ja territooriumil viibivad isikud järgivad Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi ning teisi seadusandlikke akte ja käesolevat kooli kodukorda.

2. Kooli õppetöö toimub koolimajas või selle territooriumil, õpetajate poolt planeeritud ekskursioonidel ja õppekäikude kohtades ning direktori otsusel teistes paikades.

2.1. Ekskursioonidel ja õppekäikudel toimuva õppetöö ning väljaspool kooli toimuvate ürituste korraldamise aluseks on „Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli ekskursioonide, õppekäikude ja väljaspool kooli toimuvate ürituste läbiviimise kord“.

3. Lapse arengu, eduka õppimise ning edasijõudmise eelduseks ja aluseks on koolikohustuse täitmine ja kooli ning kodu asjakohane teabevahetus.


3.1. Koolikohustus on lapse õigus ja kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt.

3.2. Õpilastel on õigus ja kohustus kasutada ning järgida kõiki neile kooli juhtkonna ja teiste seaduslikult tunnustatud institutsioonide poolt määratud lapse arengut toetavaid tugiteenuseid.

3.3. Koolikohustuse täitmise toetamise, jälgimise ning arvestuse aluseks on „Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli puudumiste ja hilinemiste arvestamise juhend“.

3.4. Kooli ja kodu teabevahetuse aluseks on "Kooli ja kodu teabevahetuse head tavad".

4. Koolimaja on õppetöö perioodidel õpilastele õpitegevuseks avatud esmaspäevast neljapäevani kell 7.30-19.00 ja reedeti kell 7.30-14.30.

4.1.1. Direktori või tema poolt volitatud isiku loal võib õpilastele teha osutatud reeglist erandeid.

5. Koolimajja on lubatud siseneda isiklike asjade ning õppetööks ja huvitegevuseks vajalike esemete ning vahenditega.

5.1. Koolimajja toodud, seadusandlikke aktidega keelatud ained ja koolikeskkonna turvalisust ohustavad vahendid ning esemed antakse kooli töötaja korraldusel hoiule. "TKPVK-s keelatud esemed ja ained"

5.1.1. Konkreetsete vahendite ja esemete ohtlikkuse koolikeskkonna turvalisusele otsustab kooli juhtkond.

5.2. Keelatud ainete ja koolikeskkonna turvalisust ohustavate vahendite ning esemete äravõtmise kohta vormistatakse vastavasisuline akt.

6. Koolimajas kasutatakse vahetusjalatseid.

7. Üleriided ja välisjalatsid jäetakse õpilaskodusse või esemete hoiupaikadesse. Koolipäevaks vajalikud vahendid võetakse õppetööle kaasa.

8. Töötajate ja õpilaste välimus ning riietus vastavad hea maitse tavadele, kooli ruumides ei kanta silmatorkavaid ehteid või dekoratsioone.

9. Õppetöö korraldus.

9.1. Õppetunnid algavad kell 8.15 ja lõpevad vastavalt tunniplaanile.

9.2. Õppetund kestab 45 minutit, vahetund 10 minutit. Söögivahetundide pikkus on 20 minutit.

9.3. Õppetunni ajal viibitakse selleks ettenähtud kohas ja tegeldakse õppetööga.

9.3.1. Õppetundide töökorralduse juhiseks on "Tundide kord".

9.4. Vahetunnid on kõigile puhkuseks, vahetundides üksteist ei segata ega häirita.

9.4.1. Vahetundides käitumise juhiseks on "Vahetundide kord".

9.5. Õppetöö ajal kasutavad õpilased IKT vahendeid ainult õpetaja korraldusel. "IKT vahendite kasutamise kord".

10. Õppetöö ajal viibivad koolimajas kooli töötajad, õpilased ja kooli külastajad.

10.1. Õpilane lahkub koolimajast õppetöö ajal direktori poolt volitatud isiku või klassijuhataja teadmisel ning nõusolekul.

10.2. Külastajad viibivad koolimajas kooli töötajate teadmisel ja nõusolekul.

11. Kooli töötajad ja õpilased suhtuvad heaperemehelikult ja säästvalt kooli üldkasutatavasse varasse ning vahenditesse ja hoiavad oma töökohal ning kooli ruumides puhtust ja korda.

12. Kooli töötajad ja õpilased vastutavad nende kasutusse antud õppe- ja töövahendite ning õpikute/töövihikute otstarbekohase kasutamise eest.

12.1. Suvevaheajale minnes või koolist lahkudes tagastavad töötajad ja õpilased nende kasutusse antud õppe- ja töövahendid ning õpikud/töövihikud.

12.1.1. Direktori või tema poolt volitatud isiku loal võib töötajatele teha osutatud reeglist erandeid.

12.2. Õppe- ja töövahendite või õpikute/töövihikute tahtliku rikkumise või kaotamise korral vastutab isik, kelle kasutusse need anti ja hüvitab kahju vastavalt kehtivatele seadustele.

13. Isiklike asjade säilimise eest koolimajas hoolitsevad ja vastutavad kooli töötajad ja õpilased ise. Õpilaste ja töötajate kadunud asjade eest kool materiaalselt ei vastuta

14. Kooli töötajad, õpilased ja lapsevanemad juhinduvad oma tegevustes ning omavahelises suhtlemises "Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli headest tavadest".

15. Kooli õpilased ja töötajad ei avalda Internetis (sh e-kirjad) ega mobiiltelefoni vahendusel halvustavaid või solvavaid tekste, pilte ega videoid.

16. Kooli ruumides ja territooriumil heli- või videosalvestuste tegemiseks on vajalik kooli direktori või tema poolt volitatud isiku nõusolek.

16.1. Alaealistest heli- või videosalvestuste tegemiseks on vajalik lapsevanema või lapse seadusliku esindaja kirjalik nõusolek.

17. Kooli õpilased täidavad neile kooli Eesti Vabariigi seaduste ja kooli põhimäärusega pandud kohustusi.

18. Õpilased ja kooli töötajad ei tekita koolis ohtlikke olukordi.

18.1. Ohtliku olukorra tekkimisel või märkamisel teavitab õpilane sellest koheselt kooli töötajaid.

18.2. Kooli töötaja võtab viivitamata tarvitusele abinõud ohtliku olukorra lahendamiseks ning teavitab juhtunust kooli juhtkonda.

19. Eriotstarbelistes ruumides ja territooriumitel (söökla, raamatukogu, arvutiklass, tööõpetuse kabinetid) järgitakse lisaks kooli kodukorrale ka vastava ruumi kasutamise korda ja nõudeid.

20. Spordikompleksi kasutamine toimub vastavalt „Spordikompleksi kasutamise reeglitele“.

21. Õpilaste hindamise aluseks on „Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursuse kordama jätmise alused, tingimused ja kord“.

22. Õpilaste tunnustamise aluseks on „Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli õpilaste tunnustamise kord“.

23. Õpilaste mõjutamise aluseks on „Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli õpilaste mõjutamise kord“.

24. Koolil on õpilaskodu, mis asub õpperuumidega samas hoones.

24.1. Õpilaskodu ruumides viibivad isikud on kohustatud järgima „Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli õpilaskodu kodukorda“

25. Käesoleva kodukorraga reguleerimata küsimuste lahendamise otsustab kooli juhtkond iga konkreetse juhtumi kohta eraldi.