logo
Estonian (Eesti)

Teisipäev, 28 Jaanuar 2020

Vastuvõtt Trüki

Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi põhikool psüühikahäirest tingitud haridusliku erivajadusega õpilastele. Koolis õpivad peamiselt kombineeritud psüühikahäiretega lapsed, kelle õppetöö korraldamine ei ole hoolimata rakendatud tugimeetmetest olnud kohaliku omavalitsuse koolis lapsele põhiharidust tagav.

Kooli võetakse vähimaks vajalikuks ajaks vastu õpilased, kes tulenevalt nende puudest või muust häirest vajavad spetsiifilist eriõppekorraldust ja ressursimahukate tugimeetmete rakendamist.

Kooli õppekeel on eesti keel. Õpingute alusdokumendiks on „Põhikooli riikliku õppekava” alusel koostatud kooli õppekava.  Klasside suurused Vabaõhukoolis on 3-8 õpilast vastavalt õpilaste erivajaduse sügavusele.

Meie kooli sobilikkuse hindamiseks lapse arengu toetamisel kutsume lapse koos vanema/hooldajaga meie kooli õppenõustamisele koos kõikide vajalike dokumentidega.

Õppenõustamisele saab aega broneerida aadressil E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud . Õppenõustamised toimuvad teisipäeviti kell 14.00-16.00.

 

TALLINNA KONSTANTIN PÄTSI VABAÕHUKOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTMISE NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

1. Käesolev kord on kehtestatud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 alusel.[1]
2. Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool (edaspidi kool) on kogu vabariiki teenindav riigi põhikool tundeelu- ja käitumishäiretega õpilastele.
3. Koolis tegutsevad järgmised hariduslike erivajadustega õpilaste klassid:
3.1. klassid tundeelu- ja käitumishäiretega õpilastele;
3.2. väikeklassid autismi spektri häiretega ning aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega õpilastele.
4. Vabade kohtade olemasolul võetakse õpilasi kooli vastu reeglina alates õppeveerandi algusest aastaringselt.
5. Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab direktor.
6. Õpilase vastuvõtmisel arvestab direktor kooli õpiabi- ja nõustamiskomisjoni seisukohta.
7. Lapsevanemal või hooldajal on soovitav enne õpilase kooli vastuvõtmise avalduse esitamist ja dokumentide vormistamist pöörduda nõustamiseks kooli õpiabi- ja nõustamiskomisjoni poole.
8. Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või hooldaja kirjaliku vormikohase avalduse, elukohajärgse nõustamiskomisjoni soovituse ja kõik nõustamiskomisjonile esitatud dokumendid, sh:
8.1. õpilase või koolieelses lasteasutuses käiva lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ärakiri või väljavõte ja foto õpilaspiletile;
8.2. kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ärakiri või väljavõte;
8.3. õpilase või koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalse arengu jälgimise kaart;
8.4. õpilase puhul kooli koostatud ülevaade eelnevate õppeaastate õpitulemustest ja klassitunnistuse ärakiri;
8.5. väljavõte õpilasraamatust;
8.6. perearsti ja eriarsti või muu spetsialisti hinnang, kui see on vajalik haridusliku erivajaduse täpsustamiseks;
8.7. tervisekaart;
8.8. rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri;
8.9. nõustamiskomisjonile esitatud muud asjakohased dokumendid.

Vaata tervikteksti SIIT

Viimati uuendatud Esm, 28.Okt.2019 09:20
 

Powered by Joomla!. Designed by: lonex.com ntchosting Valid XHTML and CSS.